نمایشگاه بین المللی فرش دستباف ایران

این نمایشگاه در شهر تهران و محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی واقع در خیابان سئول از یکم مهر ماه به مدت 7 روز برگزار می گردد.

مجموعه فرش کاشی زاده مفتخر است که از سال 1380 به طور مستمر در این نمایشگاه حضور فعال داشته و مقدم مهمانان گرامی را به سالن 38 (آلمان) غرفه فرش کاشی زاده گرامی می دارد.

شرکت در نمایشگاه های خارجی

نمایشگاه دموتکس آلمان

نمایشگاه چین

نمایشگاه کویت

شرکت در نمایشگاه های داخلی 

نمایشگاه بین المللی فرش دستباف ایران

نمایشگاه فرش دستباف قم

نمایشگاه فرش دستباف کیش